REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych "Malwa" w Milanówku

 

Przepisy ogólne

§ 1

1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej "Walnym Zebraniem") jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż 14 dni przed jego odbyciem.

3. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 2

1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

2. Prezes Zarządu proponuje Przewodniczącego Walnego Zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze. Zebrani dokonują wyboru w głosowaniu jawnym.

3. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór sekretarza zebrania w sposób określony w ust. 2

§ 3

1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania przy pomocy sekretarza.

§ 4

1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział

1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni

2) Z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający

3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 5

Członkami zwyczajnymi są : założyciele oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia.

§ 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

 

Sprawy wyborcze

§ 7

1. Wybory władz są jawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów. Głosowanie może być przeprowadzone w sposób wyłączający jawność, jeśli tego zażąda co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 8

2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata. Członkiem władz zostaje ta osoba, która uzyskała największą liczbę głosów spośród kandydatów w danym głosowaniu.

§ 9

1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:

1) Zarząd składający się z prezesa, wiceprezesa , skarbnika , członków zarządu

2) Komisja Rewizyjna składająca się z co najmniej 3 osób.

2. Walne Zebranie wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów:

1) Prezesa,

2) Członków Zarządu w liczbie co najmniej 4 osób ( w tym Prezesa),

3) Komisję Rewizyjną w liczbie co najmniej 3 osób,

4) Komisję Rozjemczą w liczbie co najmniej 3 osób.

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, przy czym zarówno cały Zarząd jak i poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w każdym czasie.

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa i członków władz stowarzyszenia.

5. Walne Zebranie może powołać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy, określając cel, zasady i tryb ich działania.

6. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz stowarzyszenia wybory uzupełniające odbywają się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym niezwłocznie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

 

Podejmowanie uchwał

§ 10

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym ( z zastrzeżeniem zmian Statutu). W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§ 11

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

§ 12

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

1) Przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad

2) Zarządza wybory Sekretarza, komisji mandatowej, komisji uchwał i wniosków

3) Udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń

4) Sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe

5) Wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania

6) Podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania

7) Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza podjęte uchwały oraz zamknięcie obrad

§ 13

Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie , gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków SOD "Malwa" . Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebranie w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonym I terminie, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

§ 14

Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd SOD projekty uchwał i wniosków proponowanych podczas zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Zebrania.

§ 15

Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do władz stowarzyszenia i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Zebrania,

 

Nadzwyczajne walne zebranie

§ 16

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane jest w trybie i na zasadach określonych w § 12 ust 7 Statutu SOD "Malwa".

2. Nadzwyczajne Walne zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

Przepisy końcowe

§ 17

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowanie nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami Statutu SOD.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 1/10 członków.

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

§ 18

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 14 czerwca 2014 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.