REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Malwa” w Milanówku

§ 1

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Komisja Rewizyjna liczy co najmniej 3 członków i wybiera spośród swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

2. W ramach kontroli bieżącej pracy Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna w szczególności:

  1. dokonuje co najmniej raz w roku oraz na zakończenie kadencji kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem rzetelności, celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań finansowych , udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

  3. występuje do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli lub z żądaniami wyjaśnień,

  4. ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 3

  1. Ustalenia kontroli Komisji powinny wynikać z dokumentów, oględzin obiektów i urządzeń oraz oświadczeń osób udzielających wyjaśnień.

  2. Członkowie Komisji w toku kontroli maja prawo wnioskować o komisyjne sprawdzenie stanu środków pieniężnych w kasie i innych składników majątkowych w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej.

§ 4

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

2) imiona i nazwiska członków Komisji przeprowadzających kontrolę,

3) określenie zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,

4) imiona i nazwiska osób udzielających wyjaśnień i informacji,

5) stan faktyczny kontrolowanych zagadnień i ich odzwierciedlenie w dokumentacji

6) realizację zadań statutowych.

7) datę podpisania protokołu

8) ilość sporządzonych egzemplarzy.

2. Protokół podpisują członkowie Komisji przeprowadzający kontrolę . Podpis Prezesa Zarządu SOD lub zastępującego go Wiceprezesa powinien być złożony pod klauzulą :

kontrolowany ma prawo wnieść w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli zastrzeżenia oraz złożyć wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole. Wyjaśnienia składa się na piśmie do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej” .

3. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów, nadużyć finansowych, działania na szkodę członków SOD i działkowców Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie informując o konieczności podjęcia natychmiastowych działań przewidzianych Statutem i Regulaminem Ogrodu.

§ 5

1. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Ogrodu.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej 2/3 składu Komisji Rewizyjnej.

3. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 6

Regulamin Komisji Rewizyjnej został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 14 czerwca 2014 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.