STOWARZYSZENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH "MALWA" W MILANÓWKU

REGULAMIN KOMISJI ROZJEMCZEJ

Przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 14 czerwca 2014 r.

1. W skład Komisji Rozjemczej wchodzi co najmniej 3 członków.

2. Komisja na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

4. Przewodniczący Komisji :

a) Reprezentuje Komisję w stosunkach z władzami Stowarzyszenia,

b) Prowadzi dokumentację Komisji,

c) Prowadzi korespondencję Komisji.

5. Komisja Rozjemcza może powierzyć obowiązki określone w pkt.4 innemu członkowi Komisji.

6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.

7. Postępowanie trwa nie dłużej niż 30 dni. W wyjątkowych przypadkach Komisja może przedłużyć czas trwania postępowania o kolejne 30 dni.

8. Z posiedzeń sporządzane są protokoły. Do protokołów mają wgląd wyłącznie strony zainteresowane oraz władze Stowarzyszenia.

9. Decyzje Komisji Rozjemczej zapadają w formie orzeczeń zwykłą większością głosów przy obecności całego składu Komisji. Członkowie Komisji oddają swoje głosy poprzez złożenie podpisu pod treścią orzeczenia.

10. Od orzeczenia Komisji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty dostarczenia orzeczenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.