STOWARZYSZENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

"MALWA"

REGULAMIN

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Milanówek ul. Turczynek 6


ROZDZIAŁ I

Przepisy wstępne


§1

1. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych MALWA w Milanówku przy ulicy Turczynek 6, zwanego dalej SOD MALWA, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze ogrodu działkowego.


§2

Zasady zakładania i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują w szczególności:

1) ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwana dalej "ustawą"

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

3) ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

5) statut Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych MALWA, zwany dalej "statutem"

6) uchwały i wytyczne walnego zebrania SOD MALWA  


§3

1. Rodzinny ogród działkowy, zwany dalej ROD, jest podstawową jednostką organizacyjną SOD MALWA.

2. Rodzinny ogród działkowy stanowi wydzielony obszar gruntu, podzielony na tereny ogólne i działki, wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.


§4

Rodzinny ogród działkowy będący urządzeniem użyteczności publicznej, spełnia pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miasta Milanówek, tworzeniu warunków życia społeczności lokalnych i działkowych rodzin. Szczególne znaczenie ROD Malwa polega na kształtowaniu środowiska , ochronie i zachowaniu składników przyrody, prowadzeniu i propagowaniu działalności ekologicznej, prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz społeczności lokalnej.


§5

1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną w ROD, której powierzchnię ustala się w granicach do 500 metrów kwadratowych.

2. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

3. Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.


§6

1. Działka w RODprzeznaczona jest do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych.

2. Działka ma szczególne znaczenie dla integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, zachowaniu aktywności i zdrowia ludzi trzeciego wieku oraz poprawy warunków bytowych rodziny.

3. Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust. 1 a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki. Zakaz ten stosuje się również do altany.

4. działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.

5. Przez zamieszkiwanie rozumie sie długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.

6. Altana na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym, przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.


§7

1. Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą.

2. Prawo do działki ustanawia zarząd SOD MALWA  na podstawie umowy dzierżawy działkowej, zawartej z działkowcem.

3. Na zasadach określonych w statucie stowarzyszenia działka w ROD może być oddana w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej. Szczegółowe zasady korzystania przez te instytucje z działki oraz urządzeń i obiektów należących do stowarzyszenia  określa zarząd.


§8

1. Działkowiec jest w szczególności uprawniony do:

1) korzystania z pomocy i instruktażu w zagospodarowaniu działki

2) udziału w szkoleniach i pokazach organizowanych przez zarząd SOD MALWA

3) korzystania z biblioteki ogrodowej

4) występowania do zarządu SOD MALWA we wszystkich sprawach dotyczących zagospodarowania  i użytkowania działki

5) zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania  ROD.

6) występowania do komisji rewizyjnej w sprawach ROD

7) korzystania z urządzeń i narzędzi wspólnych ROD

8) uczestniczenia we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd SOD MALWA.

2. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:

1) przestrzegać ustawę

2) przestrzegać zasad współżycia społecznego

3) użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z ustawą i regulaminem

4) działać w interesie SOD MALWA i Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

5) uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione statutem organy SOD MALWA w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi

6) aktualizować dane osobowe i dane do korespondencji

7) otaczać opieką mienie SOD MALWA


§9

1. Urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania są przez użytkowników działek są własnością SOD MALWA.

2.Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki stanowią jego własność.

   

ROZDZIAŁ II

Zasady organizacyjne SOD MALWA


§10

1. Organami samorządu w SOD MALWA są:

1) walne zebranie SOD MALWA

2) zarząd SOD MALWA

3) komisja rewizyjna SOD MALWA

2. Członkami organów samorządu mogą być - na zasadach określonych w statucie - wyłącznie członkowie SOD MALWA.


§11

1. Ustępujący zarząd SOD MALWA oraz komisja rewizyjna wydają nowo wybranemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej posiadane ruchomości i nieruchomości oraz dokumenty i pieczątki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Ustępujące organy dokonują przekazania niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu.

2. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka organu w SOD MALWA tracą ważność udzielone mu pełnomocnictwa i upoważnienia, w tym także do dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się w kasie i na rachunkach bankowych SOD MALWA.


ROZDZIAŁ III

Walne zebranie SOD MALWA


§12

1. Najwyższym organem władzy w SOD MALWA jest walne zebranie członków stowarzyszenia. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu przysługuje wyłącznie członkowi SOD MALWA.

2. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne walne zebrania dzielą się na:

1) sprawozdawczo-wyborcze.

2) sprawozdawcze, odbywane corocznie.  

§13

1. Walne zebranie SOD MALWA odbywa się do 31 maja danego roku.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd SOD MALWA zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem członków SOD MALWA na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi SOD MALWA poczta elektroniczna, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane.

3. W zawiadomieniu o którym mowa w ust. 1 podaję się ponadto miejsce, termin i godziny wyłożenia materiałów sprawozdawczych, przy czym wyłożenie musi nastąpić co najmniej 7 dni przed terminem walnego zebrania SOD MALWA.

4. Ograniczeni o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy nadzwyczajnych walnych zebrań SOD MALWA.


§14

 1. Nadzwyczajne walne zebranie SOD MALWA, zwołane w trybie i na zasadach określonych statutem i regulaminem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom SOD MALWA.

2. Nadzwyczajne walne zebranie SOD MALWA może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych SOD MALWA.


§15

 W SOD MALWA mogą odbywać się zebrania działkowców o charakterze porządkowym i informacyjnym w sprawach nie zastrzeżonych dla walnych zebrań SOD MALWA


ROZDZIAŁ IV

Zarząd SOD MALWA


§16

Zarząd SOD MALWA prowadzi sprawy SOD MALWA i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w statucie.


§17

1. Do sprawnego wykonywania swoich zadań, zarząd SOD MALWA może w zależności od potrzeb powoływać i odwoływać spośród członków SOD MALWA komisje problemowe stałe i doraźne.

2. Przewodniczącymi komisji są desygnowani  przez zarząd jego członkowie.

3. Zarząd SOD MALWA powołuje gospodarza (gospodarzy). Gospodarzem nie może być członek komisji rewizyjnej ani członek zarządu pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.

4. Sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie ROD i obsługa techniczna infrastruktury ogrodowej należą do obowiązków gospodarza (gospodarzy) ogrodu.

5. Nadzór nad pracą komisji i gospodarzy prowadzi zarząd SOD MALWA.


§18

1. Zarząd SOD MALWA obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków zarządu ustalonej na walnym zebraniu SOD MALWA. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos prezesa.

2. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.


§19

1. Uchwały zarządu SOD MALWA sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

2. Uchwały bezpośrednio dotyczące działkowca sporządzane są jako odrębne dokumenty dla każdej sprawy - uchwały takie zarząd dostarcza zainteresowanemu.


§20

1. Zarząd SOD MALWA obowiązany jest do gromadzenia i przechowywania środków finansowych SOD MALWA na koncie bankowym.

2. Wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi  składane są zgodnie ze statutem stowarzyszenia, które potwierdza zarząd SOD MALWA.

3. Zarząd przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.

4. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez zarząd SOD MALWA (kasjer) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty. Kasjerem nie może być członek komisji rewizyjnej, członek zarządu pełniący funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz osoba prowadząca księgowość SOD MALWA.

5. Kasjer wydaje wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości  wpłaty. Każdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu. Pokwitowanie wydaję się na drukach obowiązujących w SOD MALWA, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania.


§21

 1. W przypadku nieopłacenia w terminie do 30 czerwcaskładki członkowskiej lub innych opłat na rzecz SOD MALWA w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd SOD MALWA może naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

2. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

3. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto SOD MALWA albo datę wpłaty w kasie SOD MALWA.


§22

1. W przypadku opóźnienia wpłaty składki członkowskiej lub opłat na rzecz SOD MALWA zarząd wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie, informując jednocześnie że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.

2. Zarząd SOD MALWA może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych a utrzymaniem działki na rzecz SOD MALWA, za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

3. Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcz się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem, lub za pośrednictwem poczty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwań obciążają działkowca.


§23

 Zarząd SOD MALWA prowadzi ewidencję działek. Ewidencja powinna zawierać dane określone w art. 51 ustawy i statucie stowarzyszenia. Ponadto zarząd SOD MALWA obowiązany jest do gromadzenia dokumentów potwierdzających prawo działkowca do działki.


§24

Zarząd SOD MALWA odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie dokumentacji SOD MALWA, ewidencji działek, działkowców, walnych zebrań, posiedzeń zarządu, finansowej i innych ważnych z punktu widzenia interesów działkowców oraz funkcjonowania SOD MALWA. Okres przechowywania dokumentów określają przepisy prawa.


§25

1. Zarząd obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

W tym celu zarząd SOD MALWA przedstawia walnemu zebraniu propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD.

2. Propozycje o których mowa w ust. 1 uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania, ochrony we własnym zakresie lub przez wykwalifikowany podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność) a także współpracę z organami porządkowymi.


§26

    Zarząd organizuje imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca, inicjuje współpracę z domami kultury oraz innymi placówkami i organizacjami o celach społecznych.


§27

1. Prezes zarządu może prowadzić biuro, odpowiada za jego funkcjonowanie i jest jego kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

2. Biuro wykonuje czynności administracyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania SOD MALWA.


§28

 W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej SOD MALWA, obowiązek jej prowadzenia należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.


§29

Księgowość w SOD MALWA prowadzona jest w oparciu o ogólne przepisy prawa finansowego.


ROZDZIAŁ V

Działalność kontrolna w SOD MALWA


§30

Działalność kontrolna w SOD MALWA prowadzi komisja rewizyjna.

                                                                                       
§31

1. Komisja rewizyjna dokonuje okresowej oceny całokształtu działalności zarządu SOD MALWA.

2. Komisja rewizyjna dokonuje co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu SOD MALWA w tym finansowej.

                                                                        
ROZDZIAŁ VI

Działalność mediacyjna w SOD MALWA

 

§32

Działalność mediacyjną w SOD MALWA prowadzi komisja rozjemcza.


§33

1.Komisja rozjemcza składa się co najmniej z 3 członków.

2.Liczbę członków komisji rozjemczej ustala walne zebranie członków SOD MALWA.

3.Komisja rozjemcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

4.Komisja rozjemcza podejmuje decyzje w formie postanowień lub orzeczeń.

5.Postanowienia i orzeczenia komisji rozjemczej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.


§34

1.Komisja rozjemcza może prowadzić mediacje w sporach pomiędzy działkowcami, za zgodą zainteresowanych stron.

2.Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje zarząd SOD MALWA.


§35

1.Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie komisji rozjemczej SOD MALWA.

2.Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.

3.Jeżeli jedna ze stron (lub obie) nie wywiązują się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga zarząd SOD MALWA.


§36

Szczegółowy tryb rozpoznawania prowadzenia spraw określony jest w regulaminie postępowania komisji rozjemczej.

      

ROZDZIAŁ VI

Zagospodarowanie ogrodu rodzinnego SOD MALWA


§37

Zagospodarowanie Rodzinnego Ogrodu Działkowegooraz budowa podstawowych urządzeń należą do SOD MALWA.


§38

1. Infrastrukturę RodzinnegoOgrodu Działkowego stanowią urządzenia będące własnością SOD MALWA, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ogrodu, a w szczególności:

1) ogrodzenie zewnętrzne

2) aleje i drogi ogrodowe

3) miejsca postojowe

4) place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego

5) dom działkowca, budynki administracyjno-gospodarcze, hydrofornie.

6) sanitariaty

7) pas zieleni ochronnej

8) drzewa i krzewy ozdobne oraz pozostała zieleń ogrodowa

9) urządzenia i sieć wodociągowa

10) sieć energetyczna

2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania RodzinnegoOgrodu Działkowego, zarząd SOD MALWA dąży do wyposażenia go w niezbędną infrastrukturę.


§39

Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.


§40

 1. Wykorzystanie infrastruktury ROD do celów innych niż wspólnego użytku działkowców, może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych przez walne zebranie członków SOD MALWA

2. Budowanie i montowanie urządzeń na terenie ROD nie przeznaczonych do funkcjonowania ogrodu lub wspólnego użytkowania działkowców, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą walnego zebrania SOD MALWA.

Zarząd SOD MALWA zobowiązany jest zapewnić funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych)


§41

Rodzinny Ogród Działkowy powinien być wyposażony w ogólnodostępne sanitariaty w ilości dostosowanej do ilości działek.


§42

Zarząd SOD MALWA odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym gromadzenie i usuwanie odpadów z terenu ROD.


§43

Nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje zarząd SOD MALWA.


ROZDZIAŁ VII

Zagospodarowanie działki


§44

1. Działka jest integralna częścią ROD i powinna być  zagospodarowana zgodnie z regulaminem

2. Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane

3. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ROD.

4. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki a planem zagospodarowania ROD spoczywa na zarządzie SOD MALWA. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.


§45

 Z uwzględnieniem warunków określonych regulaminem, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

1) altanę

2) szklarnię

3) tunel foliowy

4) okna inspektowe

5) studnię, siec wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną.

6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne)

7) pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,

8) piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.


§46

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.


§47

1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości płynne (szambo). Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.

2. Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.


§48

1. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna

2. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzona po obrysie ścian zewnętrznych do 35 metrów kwadratowych.

3. Altana może mieć wysokość do 5 m przy dachu dwuspadowym stromym i 4 m przy innym kształcie dachu.

4. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

5. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 m.

6. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany, działkowiec zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.


§49

Działkowiec jest obowiązany powiadomić na piśmie zarząd SOD MALWA o zamiarze budowy lub rozbudowy altany załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki.


§50

 1. Zarząd SOD MALWA nakazuje działkowiczowi wstrzymanie budowy lub rozbudowy altany w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów regulaminu.

2. Działkowiec zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd SOD MALWA nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany jeśli naruszenie nie mogą zostać w inny sposób usunięte.

3. W wypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa zarząd SOD MALWA zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

4. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3 stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.


§51

Szklarnia na działce może mieć powierzchnie nie przekraczającą 25 metrów kwadratowych i wysokość do 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.


§52

1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.


§53

1. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż  1 m od granic działek sąsiednich, granic ROD i dróg komunikacyjnych.

2. Zarząd SOD MALWA może nakazać rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania przy ich stawianiu regulaminu.


§54

 Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 metrów kwadratowych.


§55

1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących zbiorniki wodne na działce mogą mieć powierzchnię:

1) basen i brodzik łącznie do 15 metrów kwadratowych

2) oczko wodne do 10 metrów kwadratowych

2. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych o których mowa w ust. 1 nie może przekraczać powierzchni 15 metrów kwadratowych, a ich głębokość nie może przekraczać 1 m.

3. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkownikiem zbiornika ponosi działkowiec.


§56

1. Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 m od granic działki.

2. W odległości do 2 m od granic działki pergole trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 m.


§57

1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.

2. Umieszczenie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.


§58

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy, z tym że nie może ona przekraczać 1 m.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą Ogrodu Działkowego MALWA, nie mogą przekraczać wysokości 2 m i muszą być prowadzone w ten sposób aby nie przerastały poza granicę ogrodzenia ogrodu MALWA.


§59

1. Przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecane dla ogrodów działkowych.

2. Zaleca się sadzenie drzew słabo rosnących i karłowatych.

3. Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowatych należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granicy działki. W przypadku morel należy zachować odległość co najmniej 3 m. Czereśnie i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 m.

4. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działki, a krzewy leszczyny 3 m.


§60

1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem że będą to gatunki i formy słabo rosnące.

2. Drzewa ozdobne o których mowa w ust.1 należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.

3. Dopuszcza sie sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 m od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekracza 2 m.

4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.

5. W odległości 2 m od granic działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna sięgać więcej niż 3 m.   


§61

1. Działkowiec zobowiązany jest do ciecia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.

2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

3. Uprawnienia wynikające z ust. 2 przysługują również zarządowi SOD MALWA, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny.     


§62

1. Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin.

2. Działkowiec może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin.

3. Zabiegi o którym mowa w ust.2 może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.

4. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu i datę przeprowadzonego zabiegu.


§63

W ROD obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§64

1. Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików których dopuszczalną liczbę dopuszcza zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania SOD MALWA.

2. Pomieszczenia dla zwierząt, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część altany i wliczane są do normatywnej jej powierzchni.

3. Działkowiec odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt o których mowa w ust. 1.

4. Chów zwierząt o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalny o ile odrębne przepisy, w szczególności przepisy prawa miejscowego, nie stanowią inaczej.


§65

Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.

§66

   Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany i innych trwałych urządzeń, sprawuje zarząd SOD MALWA.


ROZDZIAŁ VIII

Przepisy porządkowe


§67

1. Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom

3) utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne

 a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

 b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

2. Liczbę godzin konieczną do utrzymania w czystości w ciągu roku dodatkowej powierzchni dróg i rowów melioracyjnych ponad określona w ust. 1 pkt. 3 lit. a którą ustala zarząd należy zaliczyć w wymiar prac na rzecz ogrodu uchwalonych przez walne zebranie SOD MALWA.


§68

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  zabrania się:

1) zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami w tym pochodzącymi z działki np. gałęzie, chwasty.

2) wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,

3) gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, a obniżających jej estetyczny wygląd a także wszelkich odpadów w tym nie pochodzących z działki,

4) wznoszenie szop, komórek, toalet wolnostojących, klatek itp.

5) spalania na terenie ROD wszelkich odpadów oraz wypalania traw,

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania SOD MALWA.

7) parkowania na terenie ROD poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania SOD MALWA,

8) mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych,

9) polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej na terenie ROD,

10) wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca, oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,

11) naruszania, zmieniania infrastruktury ROD MALWA, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,

12) sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych ROD,

13) prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.


§69

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane, itp. na zasadach określonych przez zarząd SOD MALWA. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem itp.


§70

1. Osoba niesprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren RODpojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tą osobę do działki.

2. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

3. Zarząd SOD MALWA jest zobowiązany zapewnić osobom  niepełnosprawnym ruchowo możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

4. Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.


§71

Dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli nie narusza to odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września.


§72

1. Usuniecie z terenów ogólnych ROD lub działki ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej.

2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek:

1) zarządu SOD MALWA - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego

2) użytkownika  - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki.


§73

1. Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy lub numery.

2. Działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym umieszczoną w widocznym miejscu.


§74

1. Wstęp nadziałkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia.


§75

W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenie prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez zarząd SOD MALWA.


§76

Aby przyłączyć działkę do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub elektrycznej, działkowiec musi uzyskać zgodę zarządu SOD MALWA.


§77

1. Wodę pobieraną z ujęć miejskich i ogrodowych należy gospodarować oszczędnie.

2. Rozliczanie kosztów wody zużytej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez zarząd SOD MALWA i zatwierdzonych przez walne zebranie SOD MALWA.

3. Opłatę za zużytą wodę uiszcza się według wskazań licznika po cenie ustalonej dla odbiorcy lub ryczałtowo według zasad ustalonych przez walne zebranie SOD MALWA.

4. W celu pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem wody do działek i eksploatacją sieci ogólno-ogrodowej walne zebranie SOD MALWA uchwala opłatę wodną.

5. Stwierdzenie przez zarząd SOD MALWA pobieranie wody przez działkowca poza wodomierzem, uznaje się za kradzież na szkodę SOD MALWA.


§78

1. Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebrania SOD MALWA.

2. Opłatę za zużytą energie elektryczną uiszcza się według wskazań licznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez zarząd SOD MALWA.W skład ceny wchodzą wszelkie dodatkowe opłaty naliczone przez dostawcę energii a umieszczone na fakturze.

3. W celu pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem energii do SOD MALWA, i eksploatacją sieci ogólno-ogrodowej, walne zebranie SOD MALWA uchwala opłatę energetyczną.

4. Stwierdzenie przez zarząd SOD MALWA pobierania energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na rzecz SOD MALWA.


§79

1. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) zarząd SOD MALWA może wyrazić zgodę - na wniosek działkowca - na ustanowienie opiekuna działki na okres dwóch lat.

2. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun.


§80

Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD.


§81

1. Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu SOD MALWA na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania.

2. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia danych osobowych, które mogły miec wpływ na decyzje zarządu SOD MALWA związane z prawem do działki.

3. W razie zaniechania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.


§82

SOD MALWA nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.

                  

 

ROZDZIAŁ IX

Opłaty i świadczenia


§83

1. Działkowiec uiszcza corocznie opłatę na rzecz ogrodu w wysokości i terminie uchwalonym przez walne zebranie.

2. Opłata na rzecz ogrodu jest uchwalana corocznie przez walne zebrania SOD MALWA, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tej opłaty oraz termin jej uiszczenia. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania SOD MALWA a w szczególności na zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości, wywozu śmieci oraz bieżącej konserwacji infrastruktury.


§84

1. Uchwałami walnego zebrania SOD MALWA można zobowiązać działkowca do uiszczenia:

1) ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny pracy na rzecz ROD,

2) opłaty za prowadzoną w ROD  inwestycję lub remont,

3) ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny przy prowadzonej w ROD inwestycji,

4) opłaty energetycznej,   

5) opłaty wodnej,

6) opłaty związane z zarządzaniem ROD.

2. Uchwały o których mowa w ust.1 określają wysokość lub sposób wyliczenia poszczególnego świadczenia oraz termin jego uiszczenia.


§85

Zarząd SOD MALWA zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat i świadczeń pieniężnych, określonych w niniejszym rozdziale, w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez zamieszczenie jej na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej SOD MALWA.


§86

Małżonkowie będący działkowcami, którym wspólnie przysługuje prawo do działki, opłacają jedną opłatę na rzecz ogrodu i inne świadczenia uchwalone przez walne zebranie SOD MALWA w wymiarze przypadającym na jedną działkę.


§87

1. Liczbę godzin i zakres prac na rzecz RODświadczonej przez działkowca zgodnie z przyjętym planem pracy, ustala na każdy rok walne zebranie SOD MALWA. Jeżeli działkowiec nie może wykonać osobiście lub poprzez członka rodziny uchwalonych przez walne zebranie SOD MALWA prac w całości lub w części, obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości i terminie uchwalonym przez walne zebrania SOD MALWA jako ekwiwalent za niewykonane prace.

2. Kwoty uzyskane z opłat o których mowa w ust. 1 zarząd SOD MALWA przeznacza na opłacenie realizacji zadań uchwalonych przez walne zebranie SOD MALWA do wykonania przez działkowców na rzecz ROD.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - na wniosek zainteresowanego - zarząd SOD MALWA może zwolnić działkowca częściowo lub całkowicie od obowiązku prac na rzecz ROD.


ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe


§88

Interpretacja postanowień regulaminu należy do walnego zebrania SOD MALWA


§89

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez walne zebranie SOD MALWA